Algemene voorwaarden

Datum van deze versie: 1 septemeber 2018.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

De in de Algemene Voorwaarden gebezigde termen worden in artikel 1 als volgt gedefinieerd en aldus gebruikt, tenzij elders in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden een andere betekenis wordt toegekend.

 1. Advertentie: de advertentie waarin woonruimte wordt aangeboden, of woonruimte en/of een huisgenoot wordt gevraagd door de Gebruiker en welke zichtbaar is op de Website van Vandaaghuurwoningen.nl;
 2. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document;
 3. Dienst: de mogelijkheid om woonruimte te zoeken en/of door middel van een Advertentie te plaatsen op de Website van Vandaaghuurwoningen.nl en het in contact komen van de Gebruiker met een woningaanbieder en/of woningzoekende op het elektronische prikbord;
 4. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Vandaaghuurwoningen.nl een Overeenkomst aangaat met betrekking tot het gebruik van de Dienst;
 5. Vandaaghuurwoningen.nl: Vandaaghuurwoningen.nl
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Vandaaghuurwoningen.nl en Gebruiker krachtens welke Vandaaghuurwoningen.nl de Dienst zal uitvoeren en waarvan de Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken. Hieronder wordt Priority Acces mede verstaan;
 7. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 8. Website: www.Vandaaghuurwoningen.nl dan wel subdomeinen, andere extensies van het betreffende domein en de bijbehorende mobiele applicaties, waaronder facebookpagina’s.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID EN RANGORDE

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van Vandaaghuurwoningen.nl ter zake van de Dienst, het gebruik van de Dienst en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Gebruiker die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Vandaaghuurwoningen.nl alleen bindend indien en voor zover deze door Vandaaghuurwoningen.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
  1. de Overeenkomst;

  2. de eventuele bijlagen bij de Overeenkomst;

  3. deze Algemene Voorwaarden.


ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst tussen Vandaaghuurwoningen.nl en Gebruiker komt tot stand nadat Gebruiker een Account aanmaakt op de Website en/of elektronisch Priority Acces koopt via de Website en deze door Vandaaghuurwoningen.nl schriftelijk is bevestigd dan wel door de daarvoor verkregen Priority Acces. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend.
 2. Vandaaghuurwoningen.nl is te allen tijde gerechtigd een Account en/of een elektronische bestelling c.q. Priority Acces te weigeren, zij is daarbij niet gehouden de redenen in dit verband te vermelden.
 3. Ook indien de Gebruiker niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf, wordt de levering van de Dienst met uitdrukkelijk goedvinden van Gebruiker direct na totstandkoming van de Overeenkomst aangevangen. Gebruiker doet hiermee uitdrukkelijk afstand van zijn recht tot ontbinding van de Overeenkomst en heeft Gebruiker vanaf dat moment geen recht meer tot herroeping hetgeen ook redelijk is nu Gebruiker direct gebruik kan maken van de gekochte en betaalde Priority Acces.

ARTIKEL 4. LEVERING VAN DE DIENST

 1. De Dienst wordt door Vandaaghuurwoningen.nl aangeboden met als doel om huurders en verhuurders van woonruimte direct met elkaar in contact te laten komen via het elektronische prikbord dat Vandaaghuurwoningen.nl is. Gebruiker is er zich van bewust dat Vandaaghuurwoningen.nl slechts een faciliterende rol heeft, en als louter elektronisch prikbord niet verantwoordelijk is voor de totstandkoming van de overeenkomsten tussen huurder en verhuurder en nimmer optreedt in de hoedanigheid van bemiddelaar.
 2. Vandaaghuurwoningen.nl geeft geen enkele garantie over de werking van de Dienst.
 3. In het bijzonder garandeert Vandaaghuurwoningen.nl niet dat:
  1. Gebruiker en andere Gebruikers bevoegd is om overeenkomsten ten aanzien van woonruimten te sluiten;

  2. Gebruiker en andere Gebruikers daadwerkelijk de overeenkomst ten aanzien van de woonruimte zal sluiten;

  3. de aangeboden woonruimte van goede kwaliteit is en voldoet aan de eisen van de huurder en/of wettelijk gestelde eisen;

  4. de informatie in de Advertenties juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is;

  5. de Dienst vrij is van virussen, Trojaanse Paarden en andere fouten of malware;

  6. derden haar systemen niet onrechtmatig (zullen) gebruiken.


ARTIKEL 5. GEBRUIK VAN DE DIENST

 1. Om de Dienst te kunnen gebruiken, zal Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen van Vandaaghuurwoningen.nl nadat Gebruiker de registratie van het Account heeft voltooid.
 2. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuze van de gebruikersnaam en wachtwoord, ondanks het feit dat deze mogelijk in eerste instantie door Vandaaghuurwoningen.nl zijn aangeleverd.
 3. Vandaaghuurwoningen.nl verstrekt Gebruiker hierbij en op grond van de Overeenkomst een beperkt gebruiksrecht voor de Dienst. Dit recht is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.
 4. Gebruiker dient de toegang tot zijn account door middel van de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient Gebruiker het wachtwoord strikt geheim te houden. Vandaaghuurwoningen.nl mag ervan uitgaan dat alle handelingen vanaf het account van Gebruiker na aanmelding met zijn gebruikersnaam en wachtwoord, onder zijn leiding en toezicht gebeuren. Gebruiker is aansprakelijk voor al deze handelingen.
 5. Met de Dienst verwerkt Gebruiker mogelijk Persoonsgegevens. Gebruiker geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de Dienst.
 6. Vandaaghuurwoningen.nl waarborgt de privacy van Gebruiker: Persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, Vandaaghuurwoningen.nl daar bij wet toe verplicht is of nadat er expliciet toestemming is gegeven voor het eenmalig verstrekken van Persoonsgegevens. Raadpleeg de privacyverklaring van Vandaaghuurwoningen.nl voor meer informatie.

ARTIKEL 6. GEBRUIKSREGELS

 1. Het is verboden de Dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet-­‐ en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de Dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het aanmaken van Accounts onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander.
 2. Daarnaast is het verboden via de Dienst:
  1. onfatsoenlijk taalgebruik te bezigen;

  2. informatie te plaatsen op plaatsen waar zulks ongewenst is (onjuiste categorie of plaats);

  3. informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch va aard is;

  4. informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;

  5. de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming verspreiden van Persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie.

 3. In het bijzonder (maar niet uitsluitend) is het verboden de Dienst negatief te (laten) beïnvloeden of met behulp van de Dienst of de daaruit verkregen data inbreuk te maken op rechten van derden. Hieronder wordt mede verstaan:
  1. grootschalig ongevraagde e-­‐mail of andere communicatie versturen,

  2. overlast of storingen veroorzaken, onder meer door het uitvoeren of coördineren van denial-­‐of-­‐serviceaanvallen, het besturen van botnets of kwaadaardige software zoals virussen of spyware.

Dit is uitdrukkelijk geen limitatieve lijst.

 1. Gebruiker zal de via de Dienst verkregen Persoonsgegevens van andere Gebruikers niet voor andere doeleinden gebruiken dan het sluiten van een overeenkomst tot (ver)huur van woonruimte en alle daarmee samenhangende handelingen.
 2. Het is behoudens het normale gebruik van de Dienst de Gebruiker verboden om andere Gebruikers te benaderen voor commerciële doeleinden, van welke strekking dan ook.
 3. Gebruiker, zijnde een aanbieder en/of verhuurder van woonruimte, verklaart dat hij in geen geval bemiddelingskosten in rekening brengt bij een (potentiële) huurder.
 4. Indien Vandaaghuurwoningen.nl constateert dat Gebruiker bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Vandaaghuurwoningen.nl zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Vandaaghuurwoningen.nl heeft daarbij het recht de Overeenkomst per direct te beëindigen, zonder de reeds betaalde kosten terug te betalen. Daarnaast zal het Account worden geblokkeerd.
 5. Indien naar het oordeel van Vandaaghuurwoningen.nl hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van Dienst, is Vandaaghuurwoningen.nl gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Vandaaghuurwoningen.nl is daarbij in het bijzonder gerechtigd door Gebruiker geplaatste informatie en/of Advertentie naar eigen inzicht aan te passen of te verwijderen.
 6. Vandaaghuurwoningen.nl is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Vandaaghuurwoningen.nl gerechtigd om naam, adres, IP-­‐adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat

Gebruiker inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

 1. Gebruiker is aansprakelijk voor alle eventuele schade van Vandaaghuurwoningen.nl als gevolg van het overtreden van een van de leden van de hiervoor genoemde leden. Vandaaghuurwoningen.nl kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Gebruiker verhalen. Gebruiker vrijwaart Vandaaghuurwoningen.nl van alle claims van derden in verband met door Gebruiker geplaatste informatie.

ARTIKEL 7. BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD

 1. Vandaaghuurwoningen.nl spant zich in om de Dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid van haar elektronische prikbord.
 2. Vandaaghuurwoningen.nl onderhoudt de Dienst actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.
 3. Vandaaghuurwoningen.nl mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Dienst aanpassen. Daarbij zijn de feedback en suggesties van Gebruiker welkom, maar uiteindelijk beslist Vandaaghuurwoningen.nl zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. Vandaaghuurwoningen.nl is gerechtigd deze wijzigingen zonder voorafgaande melding toe te passen.

ARTIKEL 8. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. De Dienst, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Website is het intellectueel eigendom van Vandaaghuurwoningen.nl. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Vandaaghuurwoningen.nl, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 2. In het bijzonder is het niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, een (substantieel) gedeelte van de inhoud van de Dienst en/of Website op te vragen en te hergebruiken en/of niet substantiële delen van de inhoud herhaald, systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet en/of deze al dan niet voor commerciële doeleinden te gebruiken op welke wijze dan ook.
 3. Informatie die Gebruiker opslaat of verwerkt via de Dienst is en blijft eigendom van Gebruiker (of dat van zijn licentiegevers). Vandaaghuurwoningen.nl verkrijgt een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. Gebruiker kan dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen, de Overeenkomst te beëindigen of de intrekking schriftelijk bekend te maken aan Vandaaghuurwoningen.nl.
 4. Onder het beperkte gebruikersrecht als genoemd in het vorige artikel valt ook het recht om de informatie geaggregeerd en geanonimiseerd te verwerken voor statistische doeleinden. Deze informatie is op geen enkele wijze te herleiden naar een persoon.
 5. Indien Gebruiker informatie stuurt naar Vandaaghuurwoningen.nl, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft hij Vandaaghuurwoningen.nl een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die Gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
 6. Vandaaghuurwoningen.nl zal geen kennis nemen van vertrouwelijke gegevens (zoals persoonlijke berichten) die Gebruiker opslaat en/of verspreidt via de Dienst, tenzij dit expliciet is overeengekomen met Gebruiker of Gebruiker daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Gebruiker zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
 1. Indien Gebruiker de bepalingen uit dit artikel niet nakomt zal Gebruiker een direct opeisbare boete van EUR 1.000,-­‐ (zegge: duizend euro) per overtreding en EUR 250,-­‐ (zegge: tweehonderdvijftig euro) per dag dat de schending voortduurt met een maximum van EUR 2.500,-­‐ verbeuren aan Vandaaghuurwoningen.nl. Dit laat onverlet het recht van Vandaaghuurwoningen.nl om volledige schadevergoeding van Gebruiker te vorderen.

ARTIKEL 9. PRIJZEN

 1. Het gebruik van de Dienst is in beginsel kosteloos. Indien Gebruiker gebruik wil maken van uitgebreide functionaliteiten en/of Priority Acces wil kopen tot een bepaalde Advertentie, heeft hij de mogelijkheid om Priority Acces tot dat object af te sluiten.
 2. De prijzen voor de Priority Acces tot de objecten waarbij dat mogelijk is staan vermeld op de Website van Vandaaghuurwoningen.nl bij de respectievelijke objecten.
 3. Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle door Vandaaghuurwoningen.nl en/of op de Website genoemde prijzen inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 4. Indien een prijs is gebaseerd op door Gebruiker verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, heeft Vandaaghuurwoningen.nl het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

ARTIKEL 10. BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Gebruiker gaat akkoord met de elektronische facturatie door Vandaaghuurwoningen.nl. Facturen zullen in PDF of ander passend formaat worden verzonden aan het bij Vandaaghuurwoningen.nl bekende mailadres van Gebruiker.
 2. Betaling van de vergoeding voor Priority Acces geschiedt door middel van iDeal. Nadat de betaling is ontvangen door Vandaaghuurwoningen.nl, zal de priority Acces worden geactiveerd voor de (overblijvende) duur van de Priority Acces voor het object in kwestie.
 3. De Priority Acces voor elk object waarvoor Priority Acces kan worden vergregen duurt in totaal 48 uur vanaf de eerste plaatsing van het object.
 4. De door een Gebruiker gekochte Priority Acces geldt derhalve gedurende maximaal 48 uur na plaatsing van het object in kwestie en kan derhalve ook minder zijn indien de Gebruiker niet meteen bij plaatsing de Priority Acces koopt.
 5. Priority Acces is object gebonden en geldt slechts voor dat ene geselecteerde object waartoe de Priority Acces door de Gebruiker is gekocht. Gebruiker mag uiteraard Priority Acces tot meerdere objecten kopen, betaalt daartoe echter per Priority Acces, per object.

ARTIKEL 11. OVERMACHT

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de internet-­‐ of telecommunicatie-­‐infrastructuur, (D)DoS-­‐aanvallen (Distributed Denial of Service), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in-­‐ en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Vandaaghuurwoningen.nl door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van deze Overeenkomst redelijkerwijs niet van Vandaaghuurwoningen.nl kan worden gevergd, zal de uitvoering van deze Overeenkomst door Vandaaghuurwoningen.nl worden opgeschort, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.


ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De totale aansprakelijkheid van Vandaaghuurwoningen.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat Gebruiker in twaalf (12) maanden voorafgaand aan de schadebrengende gebeurtenis aan Vandaaghuurwoningen.nl heeft betaald en met een maximum van EUR 500,00 inclusief btw per gebeurtenis waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.
 2. Vandaaghuurwoningen.nl is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Vandaaghuurwoningen.nl.
 4. Gebruiker vrijwaart Vandaaghuurwoningen.nl van alle claims van derden in verband met de data die Gebruiker opslaat en uitleest middels de Dienst, in het bijzonder (maar niet uitsluitend) waar het betreft een schending van privacyrechten in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 5. Voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is vereist dat Gebruiker de schade uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontdekking schriftelijk bij v.nl meldt.
 6. In geval van overmacht is Vandaaghuurwoningen.nl nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Gebruiker ontstane schade.

ARTIKEL 13. DUUR EN OPZEGGING

 1. De Overeenkomst gaat in zodra Gebruiker voor het eerst een Account aanmaakt via de Dienst of Priority Acces koopt.
 2. Partijen kunnen de Overeenkomst op ieder moment via de Dienst of schriftelijk opzeggen.
 3. Bij opzegging van de Overeenkomst zal het vooruit betaalde bedrag in geen geval worden terug betaald aan Gebruiker.
 4. Vandaaghuurwoningen.nl heeft het recht de Overeenkomst per direct te beëindigen indien Gebruiker de voorwaarden uit de Overeenkomst overtreedt. Gebruiker heeft in geen geval recht op restitutie van de reeds betaalde bedragen.
 5. Vandaaghuurwoningen.nl heeft tevens het recht de Overeenkomst op te zeggen en het Account op te heffen indien Gebruiker 18 maanden geen gebruik heeft gemaakt van de Dienst. Vandaaghuurwoningen.nl zal Gebruiker hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

ARTIKEL 14. WIJZIGING VOORWAARDEN

 1. Vandaaghuurwoningen.nl heeft het recht deze Algemene Voorwaarden op ieder moment aan te passen.
 2. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Vandaaghuurwoningen.nl gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is hieraan tevens voldaan indien de mededeling per e-­‐mail wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
 4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Vandaaghuurwoningen.nl wordt geacht juist te zijn, tenzij Gebruiker dienaangaande tegenbewijs levert.
 5. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 6. Vandaaghuurwoningen.nl is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de dienst of betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
 7. CasOffers gevestigd aan Zuidplein 36, 1077XV te Amsterdam, Nederland. Heeft mogelijkeheid zich te wenden tot contactmiddelen zoals: E-mail; SMS; Dat betrekking heeft inzake: Voeding, iGaming, Verzekeringen, Financiële producten. Ik als gebruiker stem ermee in dat ik mijn informatie deel en daardoor aanbiedingen van CasOffers ga ontvangen via e-mail en/of sms wil ontvangen en ik besef dat CasOffers nu mijn persoonlijke gegevens gaat verwerken